Holcim Bulgaria

Общи условия

Общи условия

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН WWW.ONLINEBETON.BG

Уважаеми Клиенти, 

Моля Ви внимателно да прочетете настоящите Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Като осъществявате достъп и използвате този уеб сайт, Вие се съгласявате с тези условия и ги приемате безусловно и без ограничения. В случай, че НЕ ПРИЕМАТЕ настоящите Общите условия, моля не използвайте този уеб сайт.

Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които „Холсим България” АД предоставя услуги на Клиентите за продажба и доставка на бетонови разтвори  посредством интернет магазин www.onlinebeton.bg Тези условия са обвързващи за всички Купувачи. Същите се считат за уведомени и изразяват съгласието си с Общите условия преди завършване на заявката за покупка на бетонови разтвори от електронния магазин. Приемайки настоящите Общи условия, Клиентите дават и изричното си съгласие за сключване на договор от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите.

На имейл info@onlinebeton.bg може да изпращате жалби, оплаквания и похвали.

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. www.onlinebeton.bg е уеб сайт за електронна търговия на територията на Република България за покупко-продажба на бетонови разтвори, произведени от „Холсим България“ АД. Договорът с Купувача се сключва чрез отправяне на предложение от Купувача под формата на заявка за покупка, направена чрез www.onlinebeton.bg, приета и потвърдена от „Холсим България“ АД посредством телефон или електронна поща.

 Чл. 2. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „Холсим България” АД, България, с. Бели Извор, обл. Враца, ЕИК 816089656, наричано по-долу за краткост Продавач, и Купувачите – Клиенти (потребители) на електронния магазин www.onlinebeton.bg . Под Купувач по смисъла на настоящите Общи условия се разбира всяко физическо или юридическо лице, посещаващо или ползващо уеб сайта за закупуване на бетонови разтвори, предлагани в електронния магазин.

 Чл. 3. Обект на продажба са бетонови разтвори, предлагани в уеб сайта към момента на отправяне на заявката за закупуване от страна на Купувача, за които е отбелязано, че са в наличност. Бетоновите разтвори, обект на продажба чрез сайта, са описани в него по клас, вид и качество.

 Чл. 4. Продавачът доставя бетонови разтворите и гарантира правата на Купувачите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността и възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

ІІ. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА И ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ БЕТОНОВИ РАЗТВОРИ И УСЛУГИ

Чл. 5. Информация предоставена съгласно изискванията на Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Продавача: „Холсим България” АД; www.holcim.com 

2. Седалище и адрес на управление: Република България, с. Бели Извор, обл. Враца;

3. Адрес за упражняване на дейността: Република България, гр. София, ул. „Ломско шосе”, № 239;

4. Данни за кореспонденция: Република България, гр. София, гр. София, ул. „Ломско шосе”, № 239,  тел.: +359 885 25 00 20, e-mail: orders@onlinebeton.bg;

5. Вписване в публични регистри: дружеството е вписано в ТРРЮЛНЦ под ЕИК 816089656;

6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 816089656.

7. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15,

тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519

факс 02/91-53-525

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 (2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Email: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

 (3) Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. “Витоша” №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Email: cpcadmin@cpc.bg

Уеб сайт: www.cpc.bg

 

8. Основни характеристики на предлаганите бетонови разтвори и/или услуги: характеристиките на предлаганите бетонови разтвори са посочени в страницата за представяне на всеки продукт.

Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.onlinebeton.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.

9. Цена на бетонови разтворите или услугите (с включени всички данъци и такси): цената на предлаганите бетонови разтвори е посочена до всеки клас бетон/или вид проект, за който ще се ползва закупуваният бетон, като за различните населени места цената може да бъде различна. Цената е посочена в български лева с включен ДДС на кубичен метър.

10. Стойност на разноските, свързани с доставката на поръчваните бетонови разтвори (транспортни разходи): разходите за доставка на поръчаните бетонови разтвори са подробно описани в раздел VI.

Когато транспортните разходи са за сметка на Купувача (при отказ от поръчка и др. случаи, изчерпателно описани по-долу), стойността им е посочена в раздел V и VIII.

12. Начин на плащане, доставка и изпълнение на договора: същите са подробно описани по-долу в подраздели IV, V и VI;

13. Период, за който направеното предложение или цена остават в сила: обвързващи и за двете страни са цените, посочени в настоящия електронен магазин към момента на подаване на заявката;

14. Минимална продължителност на договора: при договори за постоянна или периодична доставка на бетонови разтвори или услуги: „Холсим България“ АД не предлага сключване на договори с постоянна или периодична доставка на бетонови разтвори или услуги.

15. Продавачът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случаите на обективна невъзможност за производство и доставка на бетоновите разтвори. В този случай Продавачът уведомява потребителя/Купувача чрез изпращане на съобщение до посочения от Купувача електронен адрес или телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на Продавача, потребителят ще може да избира между възстановяване на сумите или чрез заместваща поръчка.

16. Продавачът си запазва правото да откаже доставка на разстояния, за доставка до които не може да гарантира качество на бетоновите разтвори съгласно най-добрите практики и стандарти.

17. Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина бетонови разтвори имат качеството, установено установява съгласно стандарта БДС: EN 206/1NA.

Продавачът гарантира, че бетоновият разтвор: 

(a) отговаря на спецификациите, посочени в онлайн магазина; 

(b) е в съответствие с приложимото законодателство и стандарти; 

(c) е свободен от тежести; 

(d) е с търговско качество; и 

(e) не съдържа дефекти.

Продавачът носи отговорност единствено и само, ако продадената стока има недостатъци, които съществено намаляват нейната цена или нейната годност за обикновеното или предвиденото в договора потребление.

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС

  

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Права и задължения на Купувача:

 Чл. 6 (1) Купувачът има право:

 1. да преглежда бетонови разтворите, техните характеристики, цени и условия на доставка;
 2. да поръчва бетонови разтвори от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН WWW.ONLINEBETON.BG при реда и условията, посочени в настоящите Общи условия.
 3. да получи поръчания бетонов разтвор на посочен от него адрес за доставка след предварително потвърждение по телефон/имейл от представител на „Холсим България” АД;
 4. да получи детайлизирана справка/разписка за направената от него покупка, която да съдържа информация за всички закупени бетонови разтвори – клас, вид; единична стойност на кубичен метър; общ размер на дължимата сума; идентификационни данни на фирмата-Продавач, включително адрес, телефон и други начини за контакт;
 5. да получава информация относно статуса на собствената си поръчка;

(2) Купувач, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право и на всички останали права съгласно Закона за защита на потребителите.

(3) Купувачът няма право да използва сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, малтретиращо, позорящо, клеветящо, неприлично, порнографско, религиозно или материали, които предразполагат към поведение, което би се считало за криминално престъпление и може да доведе до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона и добрите нрави. В случай, че Купувачът не се съобрази с това си задължение, същият носи отговорност за всички причинени на „Холсим България“ АД вреди.

 Чл. 7. Купувачът носи отговорност за опазването и неразгласяването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.

 Чл. 8. Купувачът се задължава:

 1. да предостави вярна и точна информация за своите име, фамилия, точен адрес за доставка, телефон за връзка и електронен адрес;
 2. да заплати цената на поръчаните бетонови разтвори, посочена при генериране и потвърждаване на поръчката;
 3. да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка;
 4. да заплати стойността на транспортните разходи;
 5. да създаде организация за ритмично приемане на количествата без забавяне на бетоновоза/ите на обекта.

 

Права и задължения на „Холсим България” АД:

 Чл. 9 „Холсим България“ АД има право:

 1. да получава в срок всички дължими суми за закупените бетонови разтвори и тяхната доставка;
 2. по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени;
 3. да получи от Купувача следните данни: име (за физическите лица – лично и фамилно, за юридически лица и еднолични търговци – наименование на дружеството, ЕИК/БУЛСТАТ номер), адрес, телефон и адрес на електронна поща;
 4. да изпраща на Купувача, при декларирано съгласие от негова страна, по поща, по телефон, чрез кратки текстови съобщения (sms, електронна поща или други форми на съобщения) или чрез други средства за адресирана реклама информация, относно актуални промоции, специални оферти, нови продукти и всякаква друга информация, отнасяща се до него като Купувач;
 5. има право да събира и използва информация относно своите Купувачи, за да подобрява качеството на предлаганите от него бетонови разтвори и услуги и задоволяването на потребителските нужди, както и с цел проучване удовлетвореността от закупените бетонови разтвори и качеството на предложеното обслужване;
 6. по всяко време, без уведомяване на Купувача, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на „Холсим България“ АД да прекратява достъпа на потребителя до сайта.

 Чл. 10. „Холсим България“ АД гарантира предлагането на бетонови разтвори, отговарящи по качество на БДС EN 206-1/NA.

 Чл. 11. „Холсим България“ АД се задължава:

 1. да прехвърли на Купувача правото на собственост върху поръчаните от него бетонови разтвори;
 2. с всяка доставка на бетон да изготвя и предава необходимите експедиционни бележки и транспортни документи по образец;
 3. да предоставя сертификати за качество на бетоновите разтвори след получаването им на мястото на доставката, в законоустановените срокове;
 4. да издаде на Купувача Декларация за характеристиките на строителния продукт съгл. Наредба № рд-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;
 5. да достави на Купувача поръчаните от него бетонови разтвори в срок и при условията за доставка, публикувани в този уеб сайт и настоящите Общи условия.
 6. Да издаде фактура съгласно изискванията на Закона за счетоводството. Фактурите са валидни и без да е положен върху тях подпис на Купувача, когато са изпратени в електронен формат на посочения от Купувача имейл адрес.

  

IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 12 (1) Купувачът сключва договор за покупко-продажба на бетоновите разтвори, предлагани от „Холсим България“ АД чрез интерфейса на Продавача, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.onlinebeton.bg Настоящите общи условия са неразделна част от всеки договор за покупко-продажба.

(2) По силата на сключения с Купувача договор за покупко-продажба Продавачът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Купувача на поръчаните от него чрез сайта/електронния магазин бетонови разтвори.

(3) Купувачът заплаща на Продавача цената на доставените бетонови разтвори съгласно условията, определени на страницата на www.onlinebeton.bg и настоящите Общи условия.

(4) Продавачът доставя заявените от Купувача бетонови разтвори в сроковете и при условията, определени от Продавача на страницата на www.onlinebeton.bg и настоящите Общи условия.

(5) Само за определени видове бетонови разтвори, за които това е изрично отбелязано на страницата на www.onlinebeton.bg и до самия продукт, е възможна  доставка със собствен на Купувача транспорт чрез опцията за бърза поръчка.

Чл. 13 (1) Купувачът и Продавачът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Счита се, че електронните изявления извършени от Купувачите на сайта, са направени от лицата, посочени в данните, предоставени от Купувача при извършване на регистрация, ако потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

(3) Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.

Чл. 14 (1) Продавачът и Купувачът сключват отделни договори за покупко-продажба на бетоновите разтвори, заявени от Купувача, независимо че са избрани с една електронна заявка и от един списък с бетонови разтвори за покупка.

(2) Продавачът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба бетонови разтвори.

(3) Правата на Купувача във връзка с доставените бетонови разтвори се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите бетонови разтвори. В случай че Купувачът има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите бетонови разтвори, доставени на потребителя.

Чл. 15. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Купувачът е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение на които упражнява правата.

Чл. 16. Купувачът може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на бетоновите разтвори.

Чл. 17. Закупуването на стока в интернет магазин е достъпно както за Купувачи – регистрирани Потребители, така и за Купувачи, които попълват данните си еднократно при самата поръчка.

 

Регистриране на потребител:

Чл. 18. Регистрацията в настоящия сайт е безплатна и доброволна, дава възможност на Купувача да избегне въвеждането на личните му данни при всяка покупка и да ползва определени функционалности на сайта. За да се регистрира в интернет сайта www.onlinebeton.bg, потребителят трябва да има навършени 18 г. и трябва да попълни on-line формата за регистрация. Купувачът е длъжен да предостави пълни, верни и точни данни. При предоставяне на неверни или непълни данни „Холсим България“ АД има правото да не осъществи доставката на направената поръчка, както и да прекрати без предизвестие поддържането на регистрацията на потребителя.

 Чл. 19. За извършване на регистрация е необходимо да се спазят следните стъпки от потребителя:

 1. Избор на бутон „Вход / Регистрация”;
 2. Въвеждане на имейл;
 3. С чек бутон Купувачът се съгласява с настоящите Общи условия;

Чл. 20 (1) След приключване на процедурата Купувачът получава на посочения от него e-mail адрес потвърждение за регистрацията, потребителското име и автоматично генерирана парола. С нея Купувачът влиза в профила си, сменя паролата си и въвежда личните си данни.

(2) Купувачът е задължен да пази получените потребителско име и парола и е изцяло отговорен за всички действия, които се извършват с тях.

(3) В случай на загубена (забравена) парола Купувачът може да получи имейл с линк за възстановяване на паролата чрез кликане върху Изгубена парола и въвеждане на неговото потребителско име или имейл адрес. 

Чл. 21 (1) Купувач, който се е регистрирал в сайта на електронен магазин www.onlinebeton.bg има право да влиза в своя профил чрез посочените при регистрацията му парола и потребителско име.

(2) Чрез линк в своето меню „Детайли на профила” Купувачът ще може да редактира личните си данни, да променя паролата си и адреса на доставка. Сайтът не допуска промяна на e-mail адреса на Купувача. При необходимост от промяна на e-mail адреса на Купувача следва да бъде направена нова регистрация.

Сключване на договор от нерегистриран потребител

Чл. 22 (1) В случай, че Купувач не желае да регистрира акаунт, същият има възможност да пазарува като гост, като предоставените в този случай данни се обработват само за целите на изпълнението на конкретната поръчка и не се съхраняват за следващи поръчки на това лице.

(2) В случай, че Купувач не желае или няма време да се регистрира, същият преминава  директно към поръчката и въвежда имейл адрес и информация за доставка. Купувачът предоставя имейл, имена и телефонен номер, което е достатъчно за извършване на поръчка.

 (3) Купувач, който не е регистрирал в сайта на електронен магазин www.onlinebeton.bg, може да го направи при попълването на информацията за поръчката като с чек регистриране на профил в сайта.

Сключване на договор от регистриран потребител:

Чл. 23 (1) Процедурата за сключване на договора е стандартна и преминава през следните етапи:

1. Разглеждане на продуктите: Купувачът има достъп до всички продукти в сайта без необходима предварителна регистрация в него.

2. Чрез натискане на бутон „Поръчай сега” избраният от Купувача продукт, локация, количество и начин на транспорт (бетоновоз или бетоновоз с помпа) ще се добавят в поръчката. 

3. Следващата стъпка е изписването на адреса на доставка.

4.  Чрез натискане на бутон „Напред“ Купувачът въвежда дататa и часa на доставка.

5. Чрез натискане на бутон „Напред“ Купувачът въвежда данните за фактура и избира метода на плащане. На този етап от процеса на поръчката Купувачът вижда избраните продукти до момента на пазаруването си, заявено количество и цена. Купувачът може да изтрива продукта, в случай че желае да се откаже от него.

6. Преди приключване на поръчката, при промяна на данните за доставка, Купувачът има възможност да нанесе корекция в данните чрез натискане на бутон „Доставка” и да въведе нови, актуални данни.

7. Приключване на поръчката: Продуктите все още не са поръчани. Когато Купувачът прецени, че е готов с избора си, е необходимо да посочи избрания от него начин на плащане чрез чек бутон, да съгласи с настоящите Общи условия, Политиката за връщане и Политиката за безопасност.

8. Процедурата приключва чрез кликване върху бутона ”Поръчай”.  

(2) Детайлни данни от направената поръчка се получават от Купувача на посочения от него e-mail адрес. Системата автоматично генерира номер на поръчката, който се посочва в e-mail-а, с помощта на който Купувачът може да провери на какъв етап на изпълнение се намира съответната поръчка.

(3) При посочване от Купувача при извършването на поръчката на непълен, неверен или грешен адрес или телефонен номер се счита, че същата е невалидна и не възниква задължение за нейното изпълнение от страна на „Холсим България” АД.

 

V. ЦЕНА И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 24 (1) Купувачът може да заплати продажната цена чрез дебитна/кредитна карта посредством виртуален ПОС терминал (on-line разплащане).

а) Банковите карти, с които можете да направите on-line разплащане, са с брандове Борика, MasterCard и Visa. Необходимо е да се уверите, че Вашата карта е отворена за транзакции в Интернет.

б) Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между сървъра на онлайн магазина и платежната страница на обслужващата ни банка

-Автентичността на Вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)

-В допълнение, за идентифицирането Ви като картодържател платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – Veryfied by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

в) Данните, които Купувачът трябва да попълни при плащане с карта са:

– Данни за картата (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя, адрес)

– Данни за автентикация – за идентифицирането ви като картодържател платежният ни сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – Veryfied by VISA и MasterCard SecureCode. В случай че сте регистрирани от вашата банка-Издател в тези схеми за сигурност, на екрана ви ще се появи страница, където трябва да въведете вашата автентикационна парола.

– Данни за поръчката: номера на поръчката, датата, на която е направена, поръчаните бетонови разтвори и общата дължима сума.

ВАЖНО: „Холсим България“ АД НЕ събира картови данни и като търговец няма достъп до тях. Достъп до картовите данни има единствено обслужващата ни банка.

г) Транзакционната валута (тази, която се въвежда в платежната страница при покупка) е Български лев. При плащане с карта чрез виртуален ПОС терминал Купувачът депозира сума, равна на стойността на направената поръчка и едва след като транзакцията на депозита бъде потвърдена, се доставят поръчаните бетонови разтвори и услуги.

(2) Купувачът може да заплати цената и чрез банков превод.

Чл. 25. Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от първия работен, следващ датата на получаване на дължимата сума по сметка на „Холсим България” АД.

Чл. 26. С извършване на плащането и с приемането на настоящите Общи условия, Купувачът дава и изричното си съгласие за извършване на авансово плащане по смисъла на чл. 53 от Закона за защита на потребителите.

 

Промяна на обявените в сайта цени:

Чл. 27 (1) В случай на промяна на обявените в сайта цени промяната се отразява по ясен за Купувача начин, като под конкретната стока се посочва стара цена, която е задраскана и нова такава, посочена в червено.

(2) Промяната в цената на бетонови разтворите не се отразява на договорите, които са вече сключени.

(3) При намаляване на цената на дадена стока, освен обозначението на стара и нова цена на стоката, в сайта ще бъдат посочени условията, при които се извършва намалението на цените и срокът, през който бетонови разтворите се предлагат с намалени цени.

 

 

VI . ДОСТАВКА

 

Чл. 28. Бетоновите разтвори се доставят до адреса, указан при заявката. 

Чл. 29 (1) В цената на продуктите не е включена сумата за доставка. 

(2) Цената на доставката се заплаща едновременно със заплащането на цената на поръчаната от Купувача стока.

(3) Крайната цена за доставка се изчислява на база най-кратко разстояние от бетоновия възел, от където ще се достави бетоновия разтвор до избрания адрес на доставка. Цената за доставка е винаги видима преди финализиране на вашата поръчка. „Холсим България“ АД запазва правото си да променя механизма на формиране на цената на доставка. В случай, че в деня на доставката разстоянието до обекта се е оказало по-голямо от измереното в деня на поръчката поради независещи от Продавача причини (напр.: ремонти, затворени пътища и др.), вследствие на което цената на транспорта се променя, то Продавачът се задължава да информира предварително Купувача за необходимостта да доплати транспорта и срока, в който Купувачът следва да заплати разликата.

Чл. 31. Продавачът има право да предаде стоката на указания за доставка адрес на Купувача или на трето лице, което приема и потвърждава получаването й от името на Купувача и подписва придружаващите я документи.

 Чл. 32. Ако Купувачът не осигури условия за приемане на стоката, или не бъде намерен на посочения от него адрес в гореупоменатия срок, Продавачът се освобождава от задължението си да достави заявената стока и Купувачът осигурява доставка на стоката за своя сметка.

 Чл. 34. При получаване на стоката на Купувача се предоставят и следните документи: оригинална фактура с включен ДДС, експедиционна бележка, информация по чл. 54 от Закона за защита на потребителите.

Чл. 35 (1) Купувачът е длъжен да прегледа бетоновия разтвор в момента на доставката и предаването й от Продавача и ако стоката не съответства на поръчката, да уведоми за това незабавно Продавача.

(2) Ако Купувачът не уведоми Продавача съгласно ал. 1, бетоновият разтвор се смята за одобрен като съответстващ на изискванията, освен за скрити недостатъци. За Купувачи, имащи качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се прилагат разпоредбите и сроковете, регламентирани в Закона за защита на потребителите.

Чл. 36. Ако Продавачът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните бетонови разтвори, той е длъжен да уведоми за това Купувача и да възстанови платената от него цена в срок до 14 работни дни от датата, на която Продавачът е следвало да изпълни задължението си по договора.

Чл. 37 (1) „Холсим България“ АД не носи отговорност за недостатъци, причинени от други лица или от непреодолима сила, включително, но без ограничение: случаи, когато недостатъците се дължат на:

 1. за недостатъци на конструкцията на сградите, изграждани с бетонов разтвор и от други доставчици;
 2. Полагането на бетона от трети страни;
 3. Грешки или непълноти при проектирането на обекта;
 4. за качеството на съоръжението, изградено с доставения бетон, при положение, че същото е проектирано с бетон с клас по въздействие, различен от препоръчания по стандарт;
 5. за качеството на бетона, ако времевият интервал от пристигането на бетона на обекта до приемането (полагането) му надвишава 30 минути;
 6. за качеството на бетона, при положение, че Купувачът добавя вода или други материали към бетона на местополучаването му;
 7. за качеството на бетона и неговия лош външен вид, вследствие на недобре изпълнени кофражи, недобра обработка (вибриране, уплътняване, изравняване, декофриране), или неполагане на последващи грижи за бетона за нормалното му узряване, изисквани от стандарта;
 8. за качеството на бетона при по-ранно декофриране от предвиденото по стандарт и неполагането на последващи грижи за него;
 9. при бетон със специфични изисквания по отношение на времето за добиване на якост, обработваемост, водоплътност и клас на бетона, освен по якост, ако такива изисквания не са вписани в договора;
 10. увреждане на бетона след доставката или невъзможност за правилното им съхранение след доставката.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 Чл. 38. Настоящият договор се прекратява в следните случаи:

 1. с неговото изпълнение;
 2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид;
 3. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълни задълженията си по него;
 4. в други предвидени от закона случаи.

 

 

VIII. АНУЛИРАНЕ, РЕКЛАМАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

А) Анулиране на поръчка

Чл. 39 (1) В случай че Купувачът желае да откаже направена вече поръчка, някой от продуктите в нея или да замени даден поръчан продукт, той трябва да се обади по телефона възможно най-бързо (не по-късно от 6 часа след направената поръчка), за да уведоми „Холсим България” АД, както и да потвърди желанието си писмено посредством e-mail. Необходимо е Купувачът да съобщи номера на поръчката, за която се иска корекция.

(2) При отказ от поръчката „Холсим България“ АД се ангажира да възстанови сумата на Купувача в срок от 14 работни дни.

 

Б) Рекламации

Чл. 40 (1) Купувачът има право на рекламация при всяко несъответствие на стоката с договореното, с изключение на предвиденото в чл. 37.

(2) При предявяване на рекламация на стока Купувачът може да претендира възстановяване на заплатената сума, заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, отбив от цената или безплатно извършване на корекции/ремонт. 

(3) Купувачът има право на рекламации, ако дефектите не са вследствие на негово неправомерно поведение и ако бетоновите разтвори не отговарят на спесификацията.

(4) При предявяване на рекламацията Купувачът задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер. Описание на дефекта, с необходимите документи може да изпращате на info@onlinebeton.bg.

(5) Купувач, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, може да предяви рекламация в сроковете, посочени в Закона за защита на потребителите. За Купувач, нямащ качеството потребител, са приложими сроковете, посочени в Законът за задълженията и договорите.

 

 Връщане/Замяна на стоки

Бетоновите разтвори не подлежат на връщане и/или замяна от страна на Купувача/потребителя поради особеностите им като стока и продукт за полагане.

 Възстановяване на суми при отказ/рекламация на бетонови разтвори

„Холсим България“ АД възстановява суми при отказана поръчка и рекламация на бетонов разтвор в срок от 14 работни дни.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 A) Публикуване на ревюта за бетонови разтвори

Право да представят за публикуване ревюта за бетонови разтвори имат само регистрирани ползватели.

Публикуването на ревюта се извършва след едностранна преценка относно уместността/основателността на съдържанието им. Ревютата следва да са написани на български език, на кирилица и да съдържат единствено обективното мнение на автора за съответната стока, основаващо се на преките му впечатления относно предимствата/недостатъците, установени в процеса на използването ѝ.

Публикуваните ревюта са с представеното от автора съдържание, без редакторска намеса и корекции, и изразяват единствено и само неговото мнение, “Холсим България” АД не носи отговорност за съдържанието на публикуваните ревюта.

При всички случаи “Холсим България” АД си запазва правото, по своя преценка, без да носи каквато и да е отговорност, и без да е необходимо да се обосновава, да не публикува, което и да е представено ревю, без значение от съдържанието му.

 

Б) Политика за защита на личните данни

“Холсим България” АД обработва Вашите лични данни с цел да предостави на Вас по-качествени, по-добри и по-разнообразни продукти и услуги. Сигурността и поверителността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас.

Поради тази причина създадохме настоящата единна Политика за защита на личните данни на “Холсим България” АД, която обхваща начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо „обработваме“, данните Ви. Eдинната Политика за защита на личните данни ни позволява да осигурим еднакво високо ниво на защита на всички ползватели на www.onlinebeton.bg

Вашите данни, предоставени при създаването на акаунт, ще бъдат записани в единна база данни на собствен сървър и при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство.  

 

В) Събиране и използване на лични данни

Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас или с наши партньори с оглед предоставянето на продуктите и услугите ни. Единствено при спазването на настоящата Политика за защита на личните данни и всички приложими законови разпоредби Администраторът и неговите партньори могат да споделят тази информация помежду си и да я използват. Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

 

 Г) Какви лични данни събираме и как ги използваме

Когато регистрирате акаунт, купувате продукт, запитване за услуга, участвате в томбола и др., можем да събираме различни видове информация, включително, но не само име, пощенски адрес, телефонен номер, email, предпочитан начин на комуникация, или др.

При необходимост на издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

Съхраняваме история на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта акаунт.

Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на бетонови разтвори. Възможно е периодично да ги използваме, за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки, промени в Общите условия или други правила.

В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни, за да Ви информираме за актуални промоции и рекламни активности. Веднъж заявено съгласие, по всяко време може да бъде оттеглено.

В случай, че сте заявили съгласие за участие в определени събития (конкурс, томбола, игра и др.) обработваме предоставените ни от Вас данни, за да администрираме тези активности.

Предоставените при кандидатстване за работа данни ще бъдат използвани единствено за целите на подбор и преценка на пригодността на кандидата за съответната позиция.

 

Д) Разкриване пред трети страни

В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни на наши партньори (напр. транспортни, куриерски, сервизни, монтажни фирми, финансови институции, застрахователи и др.) или пред компетентни органи.

 

Е) Защита на личните данни

Администраторът взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. В тези случаи Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите.

Ще задържим личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период.

 

Ж) Права на субекта на лични данни

Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, като влезете в акаунта си.

Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане в този смисъл с имейл до privacy@onlinebeton.bg. С оглед избягване на злоупотреби, запазваме правото си да поискаме допълнителни данни за установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.

На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители. Във всички случаи имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, kzld@cpdp.bg, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

 

З) Бисквитки

Бисквитките или Cookies („бисквитки“) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Бисквитките ни позволяват да подобряваме сайта, така че да съдържа максимално полезна за Вас информация. Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции следва да използвате настройките на Вашия интернет браузър.

Не носим отговорност, ако Вашият интернет браузър не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива е възможно да се наруши функционирането на сайта.

 

И) Други

Продавачът предприема мерки за защита на личните данни на Купувача съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/48/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

От съображения за сигурност на личните данни на Купувача Продавачът ще изпраща данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Купувача в момента на регистрацията/поръчката.

Във всеки момент Продавачът има право да изисква от Купувача да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията/поръчката обстоятелства и лични данни. 

Никаква част от тази информация, включително e-mail адресите на Купувачите, няма да бъде използвана за рекламни кампании на трети лица под каквато и да е форма. Купувачът няма право да използва чужда лична информация (чуждо име, чужд адрес, e-mail, чужда кредитна карта и т.н.). Всеки един Купувач, който извърши такова деяние, ще бъде предаден на Органите на МВР от „Холсим България“ АДи ще бъде санкциониран с цялата строгост на Българското Законодателство. 

 

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 41 (1) „Холсим България“ АД запазва правото си едностранно да променя по всяко време уеб сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.onlinebeton.bg, както и настоящите Общи условия за ползването му чрез обновяване на настоящия документ, като след промяната се актуализира датата на публикация.

(2) Задължение на Купувача е да се запознае с актуалните условия за ползване на сайта и актуалните Общи условия, тъй като те са обвързващи за него.

(3) Промените в Общите условия не засягат отношенията между Купувач и “Холсим България” АД, възникнали във връзка с договори, валидно сключени преди промените на Общите условия.

 

XI. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 42 Продавачът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

 Чл. 43 (1) Продавачът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Купувача в процеса на използване или неизползване на www.onlinebeton.bg и сключване на договори за покупко-продажба с Продавача, освен ако е действал при умисъл или груба набрежност.

(2) Продавачът не носи отговорност за времето, през което www.onlinebeton.bg не е достъпен поради непреодолима сила.

Чл. 44 (1) Продавачът не носи отговорност, ако в случай на евентуално преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Продавачът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Купувача, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Купувача.

 Чл. 45 Продавачът не носи отговорност, ако Купувачът не е прочел настоящите Общи условия.

Чл. 46. Независимо от която и да е друга разпоредба в настоящите Общи условия или в договор за продажба, общият размер на отговорността на Продавача при нарушение на договора за: обезщетение за вреди, за неустойка, за нарушение на законоустановено задължение, за непозволено увреждане (включително небрежност) или друго, се ограничава до 100% от общата стойност на договора. Продавачът отговаря за претърпяната загуба и пропуснатата полза, представляващи пряка и непосредствена последица от неизпълнението, които са могли да бъдат предвидени при сключване на договора. Продавачът не носи отговорност за косвени и последващи вреди, наказателни неустойки, включително: загуба на приходи и/или печалба, загуба или отказ от бизнес възможност, нереализиране на очаквани печалби или спестявания, загуба на продукция, уронване на доброто име или търговската репутация.

(3) Общата съвкупна отговорност на Продавача към Купувача относно плащането на обезщетения за вреди и пропуснати ползи по настоящия договор за продажба е ограничена до 5% от цената на договора. Платимите по настоящия договор за продажба обезщетения за загуби и пропуснати ползи са единственото средство за защита на Купувача за евентуална забава от страна на Продавача по настоящия договор за продажба.

 Чл. 47. Купувачът разбира и приема обстоятелството, че “Холсим България“ АД само предоставя услуги и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на услугите, вследствие експлоатирането на компютърната техника и Интернет.

 Чл. 48 Уеб сайтът може да съдържа препратки към сайтове на трети страни. „Холсим България“ АД не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове. Връзката към чужд сайт не предполага, че „Холсим България“ АД одобрява сайта и информацията в него или продуктите и услугите, за които се отнася той.

 

 XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 49. Цветовете на бетоновите разтвори, показани в сайта www.onlinebeton.bg зависят от настройките на Вашия монитор или дисплей на мобилен телефон.

 Чл. 50. Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстове, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на “Холсим България” АД, освен ако изрично е посочено друго. Използването на каквито и да е материали, публикувани в сайта, е строго забранено.

Чл. 51 (1) Купувачът и Продавачът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние, в процеса на изпълнение на договора и на тези Общи условия.
(2) Купувачът и Продавачът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.


Чл. 52. В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между Продавача и Купувача с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 53. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор. 


Чл. 54. Настоящите Общите условия са съобразени със Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни и актуалното българско законодателство. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България

 

Filters Sort results
Reset Apply
Продукт
Цена
Количество
Добави в количката
120.00 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
126.00 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
128.40 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
132.00 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
132.00 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
134.40 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
138.00 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
138.00 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
140.40 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
140.40 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
140.40 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
140.40 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
140.40 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
140.40 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
140.40 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
144.00 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
144.00 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
146.40 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
150.00 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
156.00 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
1 2