Holcim Delivery

Политика за безопасност

ИЗИСКВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКА НА БЕТОН

І. ПРЕДМЕТ

 1. Настоящите изисквания имат за цел да премахнат или минимизират рисковете за здравето и безопасността на лицата, участващи в процеса на доставка на бетон от страна на Продавача на обект на Купувача. Ако Купувачът е юридическо лице, то настоящите изисквания представляват Споразумение съгласно чл. 18 от ЗЗБУТ, като приемането им от страна на Купувача се счита за подписване на такова споразумение с Продавача и Купувачът се задължава безусловно неговите служители и наетите от него лица да спазват настоящите правила. 

ІІ. РИСКОВЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО

 1. Рисковете за живота и здравето при доставка на бетон са:
 1.  Удар на хора от мобилна техника (бетоновоз или автобетон помпа). Възможнен е при маневриране на превозни средства в обекта.
 2. Вторичен риск, произтичащ от удар на мобилна техника в конструкции и оборудване (при сблъсък със скеле, складирани материали и др.)
 3. Преобръщане на мобилна техника. Този риск е повишен при неравни, наклонени или неустойчиви терени
 4. Удар от маркуча на бетон помпа. Свързан е с характерните за процеса вибрации на маркуча, като рискът е завишен при стартиране на изливането на бетон
 5. Риск от падане от височина в случаите, при които се извършва наливане на бетон на площадки, разположени на височина или се изливат специфични елементи (колони, стени и др.)
 6. Подхлъзване и/или загуба на равновесие и свързания с това възможен удар в земната повърхности, в арматури и в други материрали или оборудване
 7. Риск от падащи тела в случаите, при които наливането се извършва с автобетон помпа. Възможно е падане на отделни секции или елементи на тръбопровода, на маркуча или на стрелата на помпата.
 8. Риск от контакт с движещи се машинни елементи, например шнек на бетонпомпа, ремъчни предавки на компресори и др.
 9. Риск от токов удар. Този риск е налице при контакт на бетоновоз или бетон помпа с въздушни ел. проводи или при наличие на необезопасени проводници под напрежение, намиращи се на обекта за доставка на бетон
 10. Риск за очите и кожата при контакт с бетонов разтвор
 11. Рискове, произтичащи от характера на обекта (при едновременна работа на няколко фирми, при наличие на засилен трафик в обекта, при наличие на опасно оборудване или комуникаци – газопроводи, съоръжения под налягане, кранове и други повдигателни съоръжения, водни басейни, строителни дейности на височина, произтичащи в близост до наливането на бетон, наличие на складирани лесно запалими материали, кислородни бутилки и др.)
 12. Риск от предаване на инфекция от Ковид-19 или друго заболяване, в случаите на епидемична обстановка.
 13. Други рискове

В случай, че Купувачът е юридическо лице, то той е длъжен да изготви оценка на риска по отношение на дейностите, които се провеждат на обекта на Купувача. При поискване оценката се предоставя на длъжностно лице на Продавача. Така също, Купувачът може да изиска от Продавача изготвена оценка на риска при дейности по доставка на бетон.

ІІІ.КООРДИНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ. 

 1. При запитване от страна на Купувача, Продавачът следва да предостави информация относно :
 • Достъпа до обекта (входове, възможни затруднения)
 • Габарити на обекта и маршрути за движение в обекта
 • Характер на терена (вид настилка, наклон)
 • Наличие на въздушни електропроводи
 • Какви други дейности текущо ще се извръшват в обекта по време на доставката на бетон
 • Кой ще извършва дейностите по полагане на бетон от страна на купувача (наети квалифицирани лица, частни лица без специфична подготовка и др.)
 • Друга информация, която има отношение по въпросите на безопасността и здравето (трафик в обекта, опасни съръжения, лесно запалими материали и т.н.)
 1.  Ако Купувачът е юридическо лице, то той трябва да определи отговорно лице, което да отговаря за дейностите по  безопасност и здраве в обекта. Отговорникът по безопасност и здраве на Купувача съгласува с предствителите на Продавача необходимите мерки за намаляване на риска.
 2. Ако Купувачът е юридическо лице, то той трябва да осигури провеждане на начален инструктаж по безопасност и здраве за служителите на Продавача, които ще извършват доставката на бетон на обект на Купувача
 3. Купувачът е длъжен да осигури предварителен достъп до обекта за доставка на бетон, ако Продавачът прецени, че е необходим предварителен оглед във връзка с оценка на рисковете, свързани с доставката на бетон
 4. При пристигане на обекта на Купувача, служителите на Продавача дават устни указания и/или брошура с препоръки  на лицата, които ще бъдат заети в доставката на бетон от страна Купувача.

ІV. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

 1. Лицата, заети в процеса на наливане на бетон, трябва да носят следните лични предпазни средства :
 • Предпазна каска
 • Предпазни очила
 • Сигнално работно облекло или сигнална жилетка
 • Рабтни ръкавици (за защита от механични въздействия и защита на кожата от бетоновия разтвор)
 • Подходящи предпазни средства за защита на краката (предпазни боти, полуботи или ботуши в зависимост от извършваната работа)
 • Предпазна маска от произволен тип, прилагана с цел намаляване на риска от предеване на инфекции. Използването на такава маска се изисква в случаи на обявена епидемична обстановка и в съответствие с действащите нормативни изисквания в страната.
 1. При наливане на бетон в обекти на физически лица (къщи и др.), Купувачът е дължен да вземе мерки срещу недопускане на външни и незаети с наливането на бетон лица в зоната на работа (деца, съседи и др.)
 2. Лицата, ангажирани в наливането на бетон, са длъжни да стоят на безопасно разстояние от бетоновоза и/или автобетон помпата. Преди започване на работа, те трябва да се осведомят за зоните с ограничена видимост на моболното оборудване (мъртви зони) и да избягват присъствието си в тях. Всяко приближване към автобетон помпа или бетоновоз следва да се извършва, след като предварително е установен визуален контакт с водача на съответното оборудване и са взети мерки той да е уведомен за намерението определено лице да се доближи до превозното средство
 3. Забранява се присъствитето на лица под стрелата на бетон помпа!
 4. При стартиране на наливането на бетон чрез автобетон помпа, не се допуска присъствие на каквито и да е лица в зоната с център върха на маркуча и радиус, равен на дължината на маркуча.
 5. Забранено е  лица, които не са служители на Продавача, да застават между бетоновоз и автобетон помпа, в случаите, при които наливането на бетон включва зареждане на автобетон помпа чрез бетоновоз
 6. Работата на височина се извършва след предприемане на мерки за предотвратяване или предпазване при падане (използване на скелета, вишки, предпазни сбруи и др.)
 7. Лица, които не са служители на Продавача, нямат право да се доближват, докосват или да извършват каквито и да е манипулации с оборудване на Продавача. Изключение се допуска само за маркуча за наливане на бетон на автобетон помпа, но само след изрично съгласуване и разрешение от страна на отговорно лице от страна на Продавача.
 8. Не се допуска присъствието на лица в обекта на Купувача, които са под въздействието на алкохол или упойващи вещества.

V. ОТЛАГАНЕ НА ДОСТАВКАТА ПОРАДИ СЪОБРАЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА

5.1. Продавачът може да откаже изпълнението на доставката в следните случаи :

– висок риск от пътно-транспортни произшествия при пътуване до и от обекта на Купувача (силно заледен или заснежен път, мъгла или други тежки метереологични условия и др.)

– наличие на лица в обекта на Купувача, които видимо са под въздействието на алкохол или упойващи вещества или за които има съмнения за това

– при участие в дейността по наливане на бетон на лица, при които съществува висок риск от допускане на инциденти (в недобро здавословно състояние, физически неподходящи за извършваната работа, лица под 18 години и др.)

– при невъзможност за спазване на мерките за безопасност, посочени в Раздел 4 на настоящите изисквания

– при наличие на други обстоятелства, създаващи повишен риск за допускане на инциденти

В изброените по-горе случаи, доставката на бетон се извършва едва когато Продавачът и Купувачът се споразумеят за предприемане на допълнителни мерки за намаляване на риска от възникване на инциденти и същите са извършени от страна на Купувача.

VІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Продавачът не носи отговорност, ако Купувачът не се е запознал с настоящите изисквания. 

6.2. Продавачът не носи отговорност за вреди, настъпили вследствие действията на Купувача.

6.3. При неизпълнение на настоящите изисквания от страна на Купувача или негово служители, отговорността на Продавача не може да бъде ангажирана.

6.4. Клиентът разбира и е наясно, че Продавачът има задължение единствено и само да произведе и достави бетона, но не и по отношение неговото полагане.

Изготвил :

Георги Илиев – Орган ЗБР към „Холсим България“ АД

Filters Sort results
Reset Apply
Продукт
Цена
Количество
Добави в количката
158.40 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
160.80 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
162.00 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
1 2