Holcim Bulgaria

Правила и общи условия за промоция „Лятна кърпа“

Правила и общи условия за промоция „Лятна кърпа“

„Регистрирай се на onlinebeton.bg и участвай за лятна кърпа!“

Раздел I
Общи разпоредби
1. Тази промоция се организира от „Холсим България“ АД, ЕИК № 816089656, наричан по-долу „Организатор”, извършващ дейност като интернет магазин на адрес www.onlinebeton.bg.
2. Период на провеждане на промоцията: 29.08.2022г. до 29.09.2022г.
3. Промоцията важи за всички потребители, които се регистрират в онлайн магазина www.onlinebeton.bg. Регистрацията се състои в попълване на валиден имейл адрес в секцията на сайта Вход/Регистрация.
4. Участието в промоцията и получаването на подарък не е обвързано със закупуването на продукт от онлайн магазина.
5. Наградите от промоцията са 20 плажни кърпи с размер 80 см на 160 см. Разпределянето на наградите става на случаен принцип, с помощта на софтуер и в присъствието на нотариус.
6. Промоцията се организира и се провежда на територията на Република България и е достъпна за участие на всички физически лица с местоживеене в България, които са на възраст над 18 години. В промоцията не може да участват служители на „Холсим България“ АД и негови дъщерни дружества, и членовете на техните семейства. Не може да участват физически и юридически лица, които са били част от организацията и провеждането на промоцията.
7. Участвайки в тази промоция, участниците се съгласяват да спазват общите условия, както и да се придържат към механизма на промоцията, описан подробно в Раздел II.

Раздел II
Условия на промоцията
8. За да се включи в промоцията, участникът трябва да въведе валиден имейл адрес в секцията Вход/Регистрация на сайта onlinebeton.bg.
9. Наградите се разпределят, като на случаен принцип, с помощта на софтуер, се избират 20 имейла на участници в промоцията. В случай че в промоцията са се регистрирали по-малко от 20 участници, всеки един от тях ще бъде считан за печеливш участник.
10. Избирането на печелившите ще се състои в периода между 29 септември 2022 г. и 6 октомври 2022 г. в присъствието на нотариус, който ще изготви констативен протокол за изтеглените имейли. Ще бъдат избрани и 20 резервни имейла, в случай на ненамиране на първите 20.
11. Печелившите участници ще бъдат уведомявани за спечелването на награда на оставения от тях имейл за участие в промоцията. Списък с печелившите участници може да бъде публикуван на страницата на промоцията на onlinebeton.bg. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат парична равностойност.

12. Ако в продължение на 5 дни организаторът не успее да установи контакт с участника, се счита, че участникът се е отказал от наградата. Организаторът избира следващия имейл от двадесетте резервни по реда на тегленето им и установява контакт с нов печеливш участник.
13. За успешно установен контакт с печеливш участник се счита получаването на обратен имейл с телефон и адрес, на който организаторът да изпрати наградата.
14. Разходите по изпращане на наградите се поемат от организатора. Наградите ще бъдат изпращани по куриер до поискване в офиса на куриера.
15. След изтичане на срока за за съхраняване на наградата, определен от куриерската фирма, ако спечелилият участник не се яви съобразно с изискванията на настоящите Правила, Организаторът не носи отговорност за предоставянето на наградата, нито за обезщетяване на спечелил участник.
16. Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства и/или при други обективни причини.

Раздел III
Други
18. Участниците в промоцията са длъжни да спазват общите разпоредби, както и да се придържат към спазването условията на промоцията. Те ще бъдат достъпни на специално създадена за целта ландинг страница, валидна през целия период на промоцията.
19. Организаторът на промоцията „Холсим България“ АД запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите разпоредби, като промените влизат в сила само и единствено след публикуването им на страницата на промоцията на сайта onlinebeton.bg.
20. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди ли вреди, нанесени на имущество или на участника по време на участието му в настоящата промоция.
21. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на промоцията или за неполучени награди.
22. Участници, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с промоцията, обидно или дискриминационно. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно.
23. Участници, които използват фалшива идентичност, създават или са създавали фалшиви профили на сайта onlinebeton.bg с цел повече участия в промоцията нарушават механизма на промоцията и следва да бъдат дисквалифицирани, без допълнително уведомление, като губят правото за получаване на спечелена награда, в случай че са се класирали за такава.
24. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в промоцията се решават чрез преговори, а при невъзможност да се постигне съгласие, се отнасят за разглеждане пред компетентните органи.

Раздел IV. Защита на личните данни.
25. Организаторът, действащ като администратор на лични данни, поема задължението, съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от участниците в промоцията, единствено по повод и във връзка с или доколкото се налага от промоцията.
26. При участие в промоцията на организатора, участниците следва да предоставят доброволно на организатора определените от организатора лични данни. Организаторът може да обработва личните данни на участниците самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, а именно: куриерските фирми, използвани за доставка на наградите и други, които трети лица се задължават да спазват съответните стандарти на защита на личните данни.
27. С участието си в промоцията участниците потвърждават, че са уведомени, че организаторът и посочените негови партньори могат да събират и обработват предоставените във връзка с участието в промоцията лични данни за целите посочени по-долу, както и за собствени цели, за които следва самостоятелно да уведомят участниците (ако е приложимо).
28. Участието на потребителите в промоцията е изцяло доброволно. В случай че даден участник не желае организаторът да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие.
29. Организаторът обработва личните данни на участниците във връзка с:
– участие в промоцията и доставката на наградите, както и във връзка с правилното счетоводно и данъчно отчитане на тези наградите, организаторът събира от спечелилите участници информация за три имена, имейл, адрес, телефонен номер.
– отделно и ако е приложимо, организаторът може да обработва за лични данни за изготвяне на статистически и маркетингови доклади за потребителите на продуктите на организатора, на основание легитимния интерес на организатора от изготвянето на такива доклади. Участниците имат право на възражение срещу обработването на личните им данни за тази цел, което следва да се подаде в писмена форма до организатора;
– 30. Предоставените от участниците лични данни се съхраняват дотолкова, доколкото това е необходимо според продължителността на промоцията, предоставяне на наградите, доказване на съответствие със законовите изисквания за провеждане на промоцията. Срокът на съхранение няма да надвишава общия давностен срок по българското законодателство (5 години след приключване на промоцията), освен ако не се изисква друго от приложимото законодателство.
31. Участниците имат право на информация и достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, право на преносимост на данните, правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране, право на възражение, право да подадат жалба до надзорния орган по защита на личните данни – Комисия по защита на личните данни, адрес: бул. „Цветан Лазаров“, № 2. Всеки участник може да се запознае с прилаганата от организатора политика за защита на личните данни тук.
32. Всеки участник има право да оттегли по всяко време предоставеното съгласие за обработване на личните си данни. В случай че оттеглянето е извършено преди получаването на награда, участието на този участник се прекратява и същият няма право да получава награди. В случай че оттеглянето е извършено след получаването на награда, организаторът има право да пази лични данни във връзка със законовия му интерес от спазване на законовите изисквания за счетоводна и данъчна отчетност.